José Chávez Morado             Х о с е   Ч а в е с   М о р а д о

         Горепосоченият Мексикански художник е роден на 4 –ти януари 1909 г. в Силао , близо до град Гуанайоато ,където е  рожденното място и на Диего Ривера.Последният е бил добре познат и зачитан от културната публика художник и скулптор – станал известен  преди всичко със своите стенописи , сътворени през първата половина на ХХ век и то главно в своята родина – Мексико.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation , sMorado was born in Silao, near the city of Guanajuato, where Diego Rivera was born, and like Rivera he is a well known and highly regarded painter and sculptor who became most famous for the murals he painted in Mexico in the first half of the 20th Century.In 1925, young Morado took a train to the United States to find work.През 1925 г. младият Морадо взема влака за  Щатите, където се надява да си намери работа. He worked odd jobs in Canada and all the way to Alaska .Захваща се с временна работа в Канада и по-късно пропътува целия път до Аляска. During a stay in Los Angeles he started studying drawing at the Chouinard School of Arts . По време на престоя си в Лос Анджелис започва обучението си в  Чойнардското училище за изкуства. He also met Jose Clemente Orozco at the Pomona College . Там се среща с Хосе Клементе Ороско в Помона  колидж. In 1931 he was awarded a grant by the government of Guanajuato to study at the Escuela Nacional de Artes Plásticas under Francisco Díaz de León , Bulmaro Guzman and Emilio Amero . През 1931 той получава безвъзмездна помощ от правителството на Гуанайоато за  да учи  в Националното училище за пластични изкуства под ръководството на  Франсиско Диас де Леон , Булмаро Гузман  и Емилио Рамиеро. In 1935 he married a German exile living in Mexico by the name Olga Costa . През 1935 той се жени за немска емигрантка, живееща в Мексико под името Олга Коста. In 1937 he joined the communist party and a year later he becomes a member of the Taller de la Grafica Popular with Dolores Alvarez Bravo , Carlos Alvarado Lang , Isidoro Ocampo and Maria Izquierdo among others. През 1937 той се присъединява към комунистическата партия една година по-късно  става  студент във Висшето народно училище по графика заедно с Долорес Алварес Браво, Карлос Алварадо Ланг,  Исидоро Окампо и Мария  Изгуердо – всички те ,проявили се като ярки артистични личностти в бъдеще.

His first solo show was held in 1944 at the Galeria de Arte Mexicano . Първата му самостоятелна изложба се провежда през 1944 г. в Галерия " Де арте Мехикано” In 1949 he traveled to Europe to study mosaics and a year later he returned to Mexico to build some of the most beautiful mosaic murals in the country. През 1949 г. той пътува до Европа  за да учи техниката на мозайката , а година по-късно се се връща в Мексико за да сътвори неколцина от най-красивите стенописни мозайка в страната. His most famous works can be seen at the Universidad Nacional Autonoma de Mexico , the Quetzalcoatl mural at the Centro Medico Siglo XXI , the tower in the patio of the Museo Nacional de Antropologia e Historia and his own personal favorite, the murals at the Alhondiga de Granaditas in Guanajuato. Неговите най-известни произведения могат да се видят в Автономния  национален уневерситет на  Мексико, на Куецалкуатл  ; стенописи в  „Медицинският център на ХХІ век , в двора на националния музей по история и антропология и в неговия  личен любим дом ,който споделя със също така талантливата художничка Олга Коста. Изключителна популярност придобиват и стенописите му  в „Алхондига де Грандитас  в град Гуанайоато.

He started working with sculpture in 1960 and created several monumental works in bronze . Започва  да работи и   скулптура през 1960 г. , като създава няколко монументални творби от бронз. He was awarded the Premio Nacional de las Artes in 1974 and in 1985 an honorary degree from the UNAM . [ 1 ] Удостоен е с Националната премия за изкуство през 1974 г. , а  през 1985 г. с  почетна диплома от  УНАМ  ( Университетът за национално изкуство на Мексико ).

Умира на 2 декември 2002 г. , след тежка сърдечна криза.

Хосе Чавес де Морадо е известен по целия свят със своето богато изкуство ;оставил е част от творческото си наследство и в България,която посещава в рамките на всеизвестното гостуване на мексиканските художници  в нашата страна през 60-те години на ХХ век..